TIN MỚI:
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Ngày: 07/09/2022

I. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

1. Cơ cấu, thành phần

a) Người đứng đầu của tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trong trường hợp đặc biệt tổ chức thành viên mới cử đại diện lãnh đạo; 

b) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố;

c) Một số cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

d) Một số cán bộ chuyên trách ở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;

b) Hiệp thương dân chủ cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

c) Xét, quyết định công nhận và cho thôi làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

d) Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

đ) Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp và tham gia công tác bầu cử theo quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

e) Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết;

g) Quyết định việc tổ chức Đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp.

h) Xem xét, quyết định hình thức kỷ luật thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp mình khi có vi phạm Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vi phạm pháp luật.

II. BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

1. Cơ cấu, thành phần

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Trưởng các Ban, Văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

b) Tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm, sáu tháng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình và các chủ trương công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Uỷ ban nhân dân có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

c) Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và Ban Thường trực cấp trên trực tiếp;

d) Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới trực tiếp;

e) Xem xét công nhận việc cử, bổ sung hoặc thay thế chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới trực tiếp;

g) Tổ chức, chỉ đạo, quản lý bộ máy giúp việc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

h) Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên;

i) Tổ chức, hướng dẫn, bảo đảm điều kiện hoạt động của các tổ chức tư vấn, cộng tác viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

k) Ban hành và kiểm tra thực hiện các văn bản theo thẩm quyền;

l) Xét, quyết định khen thưởng, kỷ luật.

III. CÁC PHÒNG, BAN THUỘC CƠ QUAN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH  

1. Văn phòng Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

a) Chức năng

Tham mưu, giúp việc Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác thông tin, tổng hợp; công tác tổ chức - cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng; công tác tuyên giáo; công tác đối ngoại nhân dân; công tác văn thư, lưu trữ; công tác tài chính; công tác hành chính quản trị.

b) Nhiệm vụ

- Tham mưu xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm của Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo kết quả công tác Mặt trận định kỳ và đột xuất

- Tham mưu công tác tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên trách của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận Khu dân cư.

- Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn bồi dưỡng cán bộ MTTQ các cấp. Theo dõi, tổng hợp kết quả công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của MTTQ các cấp.

- Tham mưu cho Đảng đoàn Ủy MTTQ tỉnh có ý kiến với cấp uỷ huyện trong việc sắp xếp, bổ sung cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; công nhận các chức danh trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các Ban chuyên môn chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Cơ quan, Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Giúp Ban Thường trực giữ mối liên hệ với các hội đồng hương Thái Bình tại các tỉnh, thành phố; tham mưu tổ chức tiếp đón, thăm hỏi các hội đồng hương trong nước và nước ngoài.

- Tham mưu, đề xuất giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.

- Tham mưu công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền về các chủ trương, chính sách xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội trọng đại của đất nước và của tỉnh.

- Tham mưu công tác tuyên truyền thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Tham mưu tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân.

- Tham mưu giúp Ban thường trực thực hiện nhiệm vụ thành viên của Ban Chỉ đạo thông báo kết luận 94 của Ban Bí thư và các Ban chỉ đạo khác theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

- Tham mưu công tác quản lý và hoạt động Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ tỉnh.

- Tham mưu giúp Cơ quan quản lý tài chính và các Quỹ ngoài ngân sách Nhà nước; quản lý tài sản công.

- Thực hiện công tác hành chính, quản trị,  công tác văn thư- lưu trữ của cơ quan; phục vụ các hoạt động thường xuyên của Cơ quan.

2. Ban Dân chủ - Pháp luật

a) Chức năng

Tham mưu giúp Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh triển khai công tác Mặt trận  tham gia xây dựng đảng, chính quyền; công tác giám sát, phản biện xã hội và công tác tôn giáo, tín ngưỡng, nhân quyền.

b) Nhiệm vụ

- Tham mưu công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng: tham gia đại hội đảng các cấp, lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện, nghị quyết đại hội, nghị quyết chuyên đề của cấp ủy các cấp...

- Tham mưu nhiệm vụ Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền: tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; theo dõi, giúp đỡ đại biểu dân cử, hướng dẫn bầu chức danh Trưởng thôn, tổ trưởng Tổ dân phố; hướng dẫn Mặt trận các cấp tham gia xây dựng pháp luật, các văn bản pháp quy của HĐND, UBND cùng cấp; phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân và tham gia các hoạt động tư pháp.

- Hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên nơi cư trú theo theo quy định. Tham mưu chủ trì công tác giám sát và phản biện xã hội các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ban.

- Tổ chức tiếp dân, tham mưu giải quyết và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư tại cộng đồng theo Luật Thanh tra và Quyết định số 80/CP của Chính phủ về giám sát đầu tư của cộng đồng. Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã (phường, thị trấn).

- Tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với các ngành có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của ban.

- Tham mưu, phối hợp với Văn phòng cấp ủy tổ chức thực hiện “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình”.

- Tham mưu giúp Ban thường trực thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo, tuyên truyền vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phối hợp giúp đỡ, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các tôn giáo; giải quyết các vụ việc liên quan đến tôn giáo, hoạt động của các tạp giáo.

- Tham mưu tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc mừng chức sắc, chức việc các tôn giáo trong các dịp lễ, tết...

- Tham mưu hướng dẫn, triển khai, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước “xây dựng xứ họ đạo 4 gương mẫu” và “Chùa cảnh 4 gương mẫu”.

- Tham mưu giúp Ban thường trực thực hiện nhiệm vụ thành viên của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, tín ngưỡng và nhân quyền cấp tỉnh.

3. Ban Phong trào

a) Chức năng

Tham mưu giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai công tác phong trào; các cuộc vận động của MTTQ; các phong trào thi đua; các chương trình phối hợp.

b) Nhiệm vụ

- Tham mưu triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tham mưu vận động, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ” cấp tỉnh, “Quỹ chung sức bảo vệ chủ quyền Biển, đảo” các cuộc vận động đột xuất (nếu có) và các chương trình an sinh xã hội.

- Tham mưu triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống MTTQ các cấp.

- Tham mưu triển khai phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; giới thiệu công trình tham gia “Sách vàng sáng tạo Việt Nam”.

- Tham mưu Ban Thường trực phối hợp với một số sở, ban, ngành có liên quan thực hiện các chương trình phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của ban.

- Chủ trì tham mưu nội dung giám sát và phản biện xã hội thuộc các lĩnh vực ban phụ trách

- Tham mưu giúp Ban thường trực thực hiện nhiệm vụ thành viên của một số Ban Chỉ đạo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ban.