TIN MỚI:
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ BÀI HỌC PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN
Ngày: 01/09/2022
Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng Tháng Tám - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm Nhân dân ta sống dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít, thiết lập nền dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của Đảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đặc biệt là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã chủ trương đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất để cùng nhau chống kẻ thù chung vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng để tiến lên tổng khởi nghĩa, Đảng ta đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn bám sát tình hình thế giới và trong nước, đề ra nhiều chủ trương, đường lối, giải pháp cách mạng đúng đắn, phù hợp để tập hợp toàn dân kết thành một khối; trong đó Mặt trận Việt Minh là trung tâm quy tụ lực lượng của khối đại đoàn kết toàn dân. Mục tiêu của Cách mạng Tháng Tám là đem lại lợi ích tối cao cho dân tộc, vì lợi ích của nhân dân lao động và quyền thiêng liêng của con người đó là: đánh đổ thực dân phong kiến, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân,... Cùng với chủ trương đoàn kết, tập trung nhiệm vụ giải phóng dân tộc, phù hợp với khát vọng của toàn thể dân tộc, đi đôi với việc chăm lo củng cố khối liên minh công nông, Đảng và Hồ Chủ tịch đã rất coi trọng việc đoàn kết, tập hợp các lực lượng khác: thanh niên, phụ nữ, học sinh, trí thức, tiểu thương, tư sản, địa chủ…, kịp thời đưa ra hình thức tổ chức thích hợp, đa dạng nhằm tập hợp đông đảo lực lượng Nhân dân như Hội Công nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Quân nhân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Tự vệ cứu quốc... Từ nguồn cơn của “ý Đảng, lòng dân” đã hội tụ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức cùng các tầng lớp lao động khác tạo nên sức mạnh nội lực to lớn. Khi thời cơ cách mạng đến, hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng, Bác Hồ và Mặt trận Việt Minh, cả dân tộc muôn người như một, vùng lên, tạo thành ưu thế áp đảo, giáng một đòn quyết định vào các cơ quan đầu não, làm tê liệt mọi sự kháng cự của phát xít Nhật và bọn tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân. Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công rực rỡ. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng sinh động về sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam, khi được Đảng khơi dậy, tổ chức tập hợp với tinh thần tự lực, tự cường. Thắng lợi đó đã khẳng định trong thực tế lòng tin tuyệt đối của quần chúng Nhân dân vào đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thấm nhuần sâu sắc bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám cùng với những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới; trước những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đặt ra và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và của tỉnh Thái Bình, hơn bao giờ hết, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và các địa phương.   

BBT