TIN MỚI:
Nâng cao chất lượng công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ánh đến các cấp uỷ Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình”
Ngày: 07/09/2022
Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phán ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua đó giúp Mặt trận nắm và hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân và tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó phản ánh, kiến nghị và giúp Đảng, Nhà nước đề ra những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, cho công tác quản lý và phát triển đất nước được sát đúng, hợp lòng dân. Thực hiện tốt công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phán ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước là phương thức hiệu quả để Mặt trận Tổ quốc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và góp phần thực hiện hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”.

Xác định công tác nắm bắt, tập hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Mặt trận Tổ quốc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành Đề án số 01/ĐA-MTTQ-BTT và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo Kết luận số 273-TB/TU, ngày 04/11/2021 về “đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”;thường xuyên quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến Mặt trận các cấp trong tỉnh về việc nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Trên cơ sở đó, việc nắm bắt, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân phản ánh đến các cấp ủy, chính quyền được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện chủ động, tích cực, đi vào nền nếp, chất lượng báo cáo tình hình Nhân dân và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri từng bước được nâng lên.

Hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Việc nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện thông qua nhiều kênh thông tin đa dạng như: báo cáo từ cấp dưới gửi lên, hoạt động giao ban phản ánh của các tổ chức theo quy định; tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các cuộc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; hoạt động giám sát và phản biện xã hội; hoạt động tiếp công dân của Mặt trận; đi cơ sở nắm tình hình của cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên; các cuộc họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; thông qua đội ngũ cán bộ nòng cốt, đảng viên có đạo, đoàn viên, hội viên tiêu biểu; các vị chức sắc, tín đồ tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 3 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tổ chức 83 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, 7.125 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; có 398 ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu Quốc hội, 27.752 ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được Mặt trận tổng hợp, phản ánh tới các đại biểu dân cử và cơ quan có thẩm quyền. Trong dịp đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 870 hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào văn kiện đại hội Đảng, có 6.119 ý kiến tham gia góp ý được Mặt trận tổng hợp gửi đến cơ quan tham mưu hoàn thiện văn kiện đại hội, góp phần vào thành công của đại hội Đảng các cấp.

Nội dung nắm bắt, tập hợp tập trung vào các ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp; về năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân về những vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân trong quá trình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án… liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền thông qua các báo cáo tình hình Nhân dân, tình hình dư luận xã hội định kỳ hằng tháng, quý; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trước và sau các kỳ họp; phản ánh tại các hội nghị giao ban công tác dân vận...Thông qua đó, những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền các cấp; nhiều vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc, nổi cộm tại cơ sở qua phản ánh đã được chỉ đạo giải quyết triệt để, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. 

Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Hà phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thời gian qua còn một số khó khăn, hạn chế: Nhận thức của Mặt trận Tổ quốc ở một số nơi chưa đầy đủ về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, từ đó chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này ở địa phương, đơn vị. Chất lượng báo cáo tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân chưa cao, thông tin phản ánh chưa kịp thời, đầy đủ. Việc theo dõi, giám sát, đôn đốc việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp còn thiếu cơ chế, quy định cụ thể, chưa được quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt, kiên trì, có những kiến nghị chưa được giải quyết, trả lời dứt điểm. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp với các tổ chức thành viên trong công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến của Nhân dân ở một số địa phương, cơ sở chưa thật chặt chẽ, đồng bộ và kịp thời; trong một số tình huống, sự việc còn bị động, lúng túng; cơ chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân chưa có quy định cụ thể. Năng lực, kỹ năng nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của cán bộ Mặt trận ở một số nơi còn hạn chế.

          Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ánh đến Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Kết luận số 273-TB/TU, ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

        Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, các cơ quan nhà nước, công chức, viên chức, hệ thống và đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đối với Đảng, chính quyền cũng như việc tiếp nhận, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thông qua phản ánh của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân để mọi người dân nắm vững quyền công dân trong việc phản ánh, kiến nghị là quyền cơ bản của mình đã được Hiến pháp và pháp luật quy định. Mặt trận các cấp cần thực hiện tốt chức năng là người đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nêu cao trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức, hoạt động của tổ chức Đảng, Nhà nước và tham gia, đóng góp ý kiến có chất lượng, có trách nhiệm để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

          Hai là, đổi mới phương thức tổ chức và nội dung các hoạt động tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc các cấp, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của các đại biểu dân cử theo hướng tăng cường cả chiều sâu và chiều rộng của nội dung tiếp xúc cử tri. Chủ động phối hợp với các đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch chi tiết (như: đối tượng mời được mở rộng, đảm bảo đủ đại diện thành phần cử tri theo luật, định hướng nội dung chuyên sâu, thời gian, điều kiện vật chất đảm bảo, phân công trách nhiệm tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, tiến độ thực hiện, truyền thông đầy đủ đến nhân dân trước, trong và sau các kỳ tiếp xúc…) và triển khai theo kế hoạch để đại biểu thực hiện tiếp xúc cử tri qua các phương thức đạt hiệu quả nhất.Nâng cao hiệu quả các kênh thông tin lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thông qua các Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, báo cáo của Mặt trận Tổ quốc gửi cấp trên, hội nghị chuyên đề, diễn đàn, qua báo chí, khảo sát, điều tra xã hội học... Phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận, hội đồng tư vấn, nhân sĩ, trí thức, cốt cán phong trào ở cơ sở trong việc nắm và tập hợp, phản ánh ý kiến của Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào hoạt động nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

          Ba là, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp trong tiếp nhận, chuyển tải và xem xét, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp trong hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp; giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong đó có các trách nhiệm cụ thể thực hiện việc cung cấp thông tin, phản ánh và xử lý thông tin về ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, của đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên của Mặt trận. Tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Đẩy mạnh giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với các cơ quan nhà nước trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

          Bốn là, Mặt trận Tổ quốc các cấp phân công cán bộ thực hiện công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, trực tiếp nhận và phân tích các thông tin dân nguyện cũng như các vấn đề nóng liên quan đến trách nhiệm giải quyết của Đảng, Nhà nước, của chính quyền các cấp mà người dân quan tâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên các phương tiện truyền thông, diễn đàn, mạng xã hội.Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ nắm và tổng hợp, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.Định kỳ sơ kết, đánh giá công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại hạn chế, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Phan Văn Thưởng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh