TIN MỚI:
Tự hào Đảng quang vinh
Ngày: 03/02/2023
Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với niềm tin son sắt, phấn khởi, tự hào kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) - đảng chân chính cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi gian nan, thử thách viết nên những mốc son chói lọi, trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Thành phố Thái Bình.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu lịch sử, là bước ngoặt vĩ đại, điểm mở đầu quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng và sự phát triển của dân tộc Việt Nam. 93 năm qua, Đảng đã kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, biết quý trọng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao phong ba bão táp, qua bao thác ghềnh để đi tới bến bờ vinh quang. Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thành quả của sự nghiệp đổi mới đã tạo ra thế và lực mới, một cơ đồ vững vàng và tươi sáng cho đất nước ta.

Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển rực rỡ, nhưng chưa bao giờ đất nước ta có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Cội nguồn của sự kỳ diệu đó chính là tinh thần làm chủ, ý thức quật cường của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng - đội tiên phong trí tuệ đầy bản lĩnh của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam.

Quá trình lãnh đạo, Đảng ta không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn để trong sạch, vững mạnh toàn diện, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Đặc biệt, những năm qua, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Toàn Đảng đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) với cách làm bài bản, phương pháp tiến hành dân chủ và khoa học, gốc rễ là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cũng chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lại được Đảng ta thực hiện một cách mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và hiệu quả như thời gian gần đây, để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhìn lại chặng đường 93 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người đã cống hiến trọn đời mình cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang và làm “rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta càng thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt những di huấn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Mừng Đảng ta tròn 93 tuổi, mừng xuân Quý Mão 2023, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết một lòng, phát huy mạnh mẽ tinh thần, ý thức tự lực, tự cường thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trước hết, các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tự hào, tin yêu của nhân dân.

Thái Bình