TIN MỚI:
Ký kết chương trình phối hợp về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Ngày: 06/04/2023
Chiều ngày 6/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ký kết chương trình phối hợp về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Dự lễ ký kết có các đồng chí: Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phí Ngọc Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động TB&XH, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động TB&XH, các huyện, thành phố.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Theo nội dung chường trình, Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất phối hợp thực hiện các nội dung cơ bản: tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; hướng dẫn cho người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo; huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo giảm nghèo bền vững; tiếp tục triển khai xây dựng, thực hiện các mô hình giảm nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, vận động giúp đỡ người nghèo; tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ về công tác giảm nghèo cho cán bộ các cấp.

(Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Lao động TB&XH tỉnh ký kết CTPH)

Hai ngành thống nhất đặt ra mục tiêu của chương trình nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác giảm nghèo; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, đa dạng hoá nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về giảm nghèo trong cộng đồng dân cư.

Văn phòng MTTQ tỉnh