TIN MỚI:
Tập trung tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam– Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023)
Ngày: 16/10/2023
Ngày 16/10/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành hướng dẫn số 73/HD-MTTQ-BTT về tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam– Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023);

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nội dung, phương thức tăng cường và đổi mới công tác Mặt trận trong tình hình mới. Tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, tiếp tục cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương năm 2023; tạo khí thế thi đua tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hướng dẫn cũng yêu cầu việc tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phố trương, hình thức, lãng phí, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với cấp tỉnh:

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền trên Bản tin Thông báo nội bộ - Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo chủ trì phát hành tháng 11/2023 về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023) gắn với tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Phối hợp với Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tuyên truyền về truyền thống 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kết quả công tác Mặt trận trong năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2014 và những định hướng công tác Mặt trận thời gian tới.

- Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, Trang Fanpage của Ủy ban MTTQ tỉnh, phát hành cuốn Bản tin “Công tác Mặt trận” số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 18/11/2023.

- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo làm điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số khu dân cư, gắn với kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kỷ niệm 20 năm Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 – 2023); mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh về dự.

- Tổ chức trao nhà Đại đoàn kết, khánh thành các công trình dân sinh do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp triển khai thực hiện.

- Tổ chức thăm hỏi cán bộ làm công tác Mặt trận tiêu biểu qua các thời kỳ; tổ chức gặp mặt cán bộ làm chuyên trách công tác Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho các cá nhân tiêu biểu ở cấp tỉnh.

- Tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao trong cán bộ, công chức, người lao động cơ quan chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh chào mừng ngày truyền thống các ngành trong Khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Đối với cấp huyện, thành phố và cơ sở

- Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (thành phố) và Đài truyền thanh ở cơ sở tuyên truyền về truyền thống 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kết quả công tác Mặt trận của địa phương trong năm 2023, của nhiệm kỳ 2019 - 2024 và những định hướng công tác Mặt trận thời gian tới. Tuyên truyền các mô hình trong phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận.

- Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị tổ chức tọa đàm, trao đổi về công tác Mặt trận như: nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đổi mới nội dung, phương thức tập hợp đồng bào các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc... và các hoạt động khác.

- Rà soát, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên Trang Fanpage, Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ các cấp.

- Tổ chức gặp mặt cán bộ làm công tác Mặt trận chuyên trách qua các thời kỳ; thăm hỏi, động viên các cán bộ lão thành cách mạng làm công tác Mặt trận; cốt cán trong tôn giáo; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho các cá nhân tiêu biểu.

- Tổ chức làm điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số khu dân cư trên địa bàn, gắn với kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kỷ niệm 20 năm Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 – 2023); tổ chức trao nhà Đại đoàn kết, khánh thành các công trình dân sinh công cộng.

- Phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

Về tổ chức thực hiện: Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đề nghị các tổ chức thành viên cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống và tổ chức các hoạt động phù hợp trong dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giao Văn phòng và các ban chuyên môn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường trực tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở cấp tỉnh; hướng dẫn, theo dõi các địa phương, đơn vị triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tổng hợp báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

VPMTTQ tỉnh (T/h)