TIN MỚI:
Những kinh nghiệm từ Đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở
Ngày: 28/12/2023
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Đảng đoàn, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp, ở địa phương.

Qua Đại hội điểm MTTQ cấp xã tại Tự Tân (Vũ Thư) diễn ra đầu tháng 12 vừa qua và một số cơ sở cho thấy, các địa phương đã thực hiện tốt công tác tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội MTTQ; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo nhiệm kỳ qua và chương trình hành động nhiệm kỳ tới của Ủy ban MTTQ cơ sở; hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội cấp xã; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đa dạng hình thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tuyên truyền các hoạt động của Mặ trận bằng hệ thống truyền thanh cơ sở, qua Trang Fanpage của Mặt trận và các Đoàn thể… Đại hội điểm đã đạt được kết quả đúng với Điều lệ và hướng dẫn của MTTQ cấp trên, tạo không khí đoàn kết, dân chủ, huy động được sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, đoàn thể và mỗi thôn, tổ đân phố và nhân dân, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Phan Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá: “Trên cơ sở quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và chuẩn bị tốt là yếu tố quan trọng quyết định thành công của Đại hội. Thông qua Đại hội điểm MTTQ cấp xã đã đánh giá đúng công tác chỉ đạo được các cấp ủy, chính quyền và MTTQ cấp huyện rất khẩn trương, quyết liệt ở cả công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn bản, công tác nhân sự, sự vào cuộc của các tổ chức thành viên cùng hăng hái để Đại hội MTTQ thực sự trở thành ngày hội, là nhiệm vụ chung. Từ mỗi thôn, các tầng lớp nhân dân cùng theo dõi, hưởng ứng và tham gia rất tích cực qua các phòng trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác vệ sinh môi trường, treo cờ, băng zôn khẩu hiệu. Đại hội đã tạo ra không khí tưng bừng với ấn tượng tốt đẹp, rộng khắp các ngõ xóm; các hộ gia đình, cơ quan, trường học trên địa bàn; các tin, bài tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp, gương điển hình, tiên tiến trong hoạt động Mặt trận được tuyên truyền sinh động giúp người dân hiểu hơn về vị trí, vai trò của MTTQ trong tập hợp, vận động quần chúng chung tay góp sức phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bên cạnh đó, chương trình của Đại hội được các địa phương chuẩn bị chu đáo tạo được ấn tượng và không khí sôi nổi thực sự. Nội dung các báo cáo của Đại hội điểm cấp xã đánh giá đúng tình hình ở địa phương. Kết quả hoạt động của MTTQ trong nhiệm kỳ trên các mặt: tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện các cuộc vận động. phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, biểu dương những điển hình tiên tiến. Các tham luận tại Đại hội đã minh hoạ và làm rõ nét hơn kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua; thẳng thắn nêu những hạn chế, tồn tại như công tác phối hợp có thời điểm chưa chặt chẽ, các phong trào thi đua, các cuộc vận động còn thiết tính sáng tạo, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Sau khi bế mạc Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã An Khê diễn ra chiều ngày 14/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm; đồng chí Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ cho biết: “MTTQ cơ sở cần tham mưu và chỉ đạo quyết liệt hơn, đồng thời phải vận động được sự vào cuộc của các ngành, tổ chức thành viên cùng nhân dân từ mỗi khu dân cư thì mới có kết quả thành công của Đại hội. Bên cạnh đó, cũng cần chuẩn bị kỹ các văn bản, tận dụng thời gian để Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội tiếp cận với văn bản, tập dượt và “nhập vai”, tránh tình trạng ngôn ngữ thừa không cần trong diễn đạt. Ngoài ra cũng cần tránh do quá chú trọng về hình thức trong khi thiếu sự lo-gic trong điều hành kịch bản của Đại hội…”.

Với sự quan tâm đặc biệt đến Đại hội MTTQ các cấp, ngày 14-12-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản số 1578-CV/TU chỉ đạo một nội dung tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029; trong đó yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Về tổ chức Đại hội đối với những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, cụ thể: Đối với những đơn vị cấp xã đã được phê duyệt đề án sát nhập, đến thời gian tổ chức Đại hội nhưng chưa sát nhập thì tiến hành Đại hội phần nội dung và cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; sau khi sát nhập thì Đại hội theo đơn vị hành chính mới để hiệp thương cử Ủy ban, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực theo đơn vị mới. Đối với những đơn vị đã sát nhập hoặc có kế hoạch sát nhập nhưng chưa được phê duyệt thì tiến hành Đại hội theo quy định. Về công tác nhân sự Đại hội: phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam, đảm bảo theo yêu cầu Hướng đẫn số 104/HD-MTTQ-BTT ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Phấn đấu tỷ lệ tái cử không quá 60% so với đầu nhiệm kỳ khóa hiện tại. Khi xẫy dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ mới, nếu tăng số lượng thì cân nhắc tăng thành viên là cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực để đảm bảo tỷ lệ thành viên mới lần đầu tham gia Ủy ban.

Với quan điểm chỉ đạo là gắn tổ chức Đại hội với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và nội dung công tác của MTTQ các cấp. Sức sống của Đại hội từ nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác Mặt trận không chỉ được thể hiện trên nghị trường mà phải được thể hiện từ thực tế đời sống của nhân dân. Với quan điểm đó Đại hội điểm cấp xã tổ chức xong trước 15/12/2023, Đại hội MTTQ cơ sở phấn đấu hoàn thành trong quý I/2024, Đại hội MTTQ các huyện, thành phố phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

Văn phòng MTTQ tỉnh