TIN MỚI:
Triển khai vận động đóng góp ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” năm 2022, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo liên đoàn lao động các huyện thành phố, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, công đoàn các ngành vận động đoàn viên ủng hộ quỹ để xây mới, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Trong 2 ngày 15-16/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Khuyến học, khuyến tài là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, luôn được kế thừa, gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ. Ngay từ khi giành được độc lập (năm 1945) Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Người nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, “Học để làm cách mạng”, “Học không bao giờ cùng”. Chính tư tưởng này của Bác đã thôi thúc toàn xã hội người người học chữ, nhà nhà học chữ để dân tộc thoát khỏi nạn mù chữ, tích lũy tri thức, tạo sức mạnh cho dân tộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.
Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch"(sau đây gọi tắt là Cuộc vận động) được Đại Hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 phát động. Với 8 tiêu chí, gồm 5 không: Không nghèo/ không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội/ không bất bình đẳng giới/ không có bạo lực/ không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng. 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đây là cuộc vận động có nội dung, ý nghĩa rất sâu sắc và thiết thực, định hướng rõ những việc cụ thể để phụ nữ phấn đấu, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc và bảo vệ môi trường, đồng thời có ý nghĩa động viên, nhắc nhở, gắn kết các thành viên trong gia đình, cộng đồng cùng hưởng ứng. Thông qua thực hiện cuộc vận động nhằm góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác gia đình và đảm bảo an sinh xã hội làm cơ sở nền tảng để đảm bảo bình đẳng giới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.
Sáng ngày 28/8, tại Trường THPT Mê Linh (Đông Hưng), Tỉnh đoàn tổ chức phát động đợt hoạt động tình nguyện cao điểm “Tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu”, chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh khoá XVIII, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027.