TIN MỚI:
Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phán ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua đó giúp Mặt trận nắm và hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân và tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó phản ánh, kiến nghị và giúp Đảng, Nhà nước đề ra những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, cho công tác quản lý và phát triển đất nước được sát đúng, hợp lòng dân. Thực hiện tốt công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phán ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước là phương thức hiệu quả để Mặt trận Tổ quốc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và góp phần thực hiện hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”.
Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng Tháng Tám - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm Nhân dân ta sống dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít, thiết lập nền dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Gần 80 năm trôi qua, nhưng bài học về phát huy sức mạnh lòng dân từ thành công “Quỹ độc lập” - “Tuần lễ VÀNG” tháng 9 năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị lý luận, thực tiễn và tính thời sự sâu sắc đối với phát huy “thế trận lòng dân” (TTLD) thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc hiện nay.
Sáng ngày 25/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam”. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội thảo.
Cách mạng hay kháng chiến thời nào cũng vậy, có hai nhân tố cực kỳ quan trọng có ý nghĩa quyết định thắng lợi. Đó là lãnh đạo tổ chức và sự đoàn kết, đồng lòng ủng hộ của toàn dân. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta.